مال رفقا

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

اگر هرگونه سوال و یا اشکالی در رابطه با این زمینه و یا هر زمینه تحصیلی
مانند: مدرسه ، دانشگاه ، کنکور ، ارشد ، دکتری ، نظام وظیفه و... دارید ؛

...کافیست با ما تماس بگیرید

شماره تماس از خط ثابت 02170705003

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیلتعبير خواب سگ و گربه


اسماعيل بن اشعث گويد: سگ شکاري در خواب، دشمني بود ظاهر. اگر بيند که به سگي شکار مي کرد، دليل که از دشمني دعوي دانش کند و خير و منفعت يابد. اگر بيند گوشت شکار ميخورد، دليل که ميراث يابد. اگر بيند که سگ شکاري ازخود دور نمود، دليل است از دشمني با منفعت جدا شود.


تعبير خواب سگ شکاري و سگ چوپان يا سگ گله : اگر با سگ شکار رود يا سگ چوپان داشته باشد نشان از منفعت و خير و برکت است .


تعبير خواب سگ تازي يا سگ شکاري ببيند که به او حمله مي کند نشان از دشمني با هوش و با حوصله است که به او بسيار نزديک است .


اگر سگ را هديه دهيد (هديه دادن سگ ) به زودي دختري از نزديکان به خانه بخت مي رود و اگر يک سگ هديه بگيريد (هديه گرفتن سگ ) به زودي ازدواجي صورت مي گيرد ممکن است براي پسر باشد يا دختر .


نگهداري از سگ يا سگ خانگي نشان از وجود دوستاني است که مي توانيد به آنها تکيه کنيد . در اين راه شما خيالتان از همه چيز راحت است و به آرامش نسبي خواهيد رسيد .


تعبير خواب سگ به گفته حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن سگ درخواب بر چهاروجه بود.اول: دشمن. دوم: پادشاه طامع. سوم: دانشمند و خادم بدفعل. چهارم: مردمان غماز.


تعبير خواب سگ , تعبيرخواب سگ , سگ در خواب ديدن , تعبير خواب سگ سياه هار


ãäÈÚ

مشخصاتدر اين به تعبير خواب سگ در حالت هاي مختلف مي پردازيم.براي ديدن اين به ادامه مراجعه نماييد


اين کامل ترين در مورد تعبير خواب سگ مي باشد که از چندين مرجع تهيه شده است


سگ اگر آشنا باشد دوست و حامي را برايتان تعبير ميکند


سگ اگر غريبه باشد نشان دشمن است


سگ اگر فرمانبردار شما باشد تعبير خواب دوستي است که از شما حمايت مي کند


سگ اگر بيگانه باشد تعبير خواب اينست که نگران اطرافيان خود باشيد


سگ اگر به شما حمله کند تعبير خواب دشمني است که به شما ضربه مي زند


اگر صداي سگ شنيديد و خودش نبود تعبير خواب اينست که از شما غيبت و بدگويي مي کنند


 


تعبير خواب سگ


سگ ماده نشان از زني دون مايه است


سگ اگر قوي و ترسناک باشد يعني دشمن شما قوي است


سگ اگر نحيف و ضعيف باشد يعني دشمن ضعيفي داريد


اگر سگي را به بند بسته ايد يعني با کسي دوست کرده ايد که در شان شما نيست


اگر در خواب ببينيد که به سگ غذا مي دهيد از غم و غصه فراغت حاصل مي کنيد


و اگر سگ طعمه اي را از دست شما قاپيد و ربود و خورد زيان مالي متوجه شما مي شود


اگر در خواب ببينيد که سگي در خانه خود داريد کسي در خانه شما هست که صداقت ندارد


و باز هم اگر آن سگ ماده باشد و بدانيد که سگ ماده را نگهداري مي کنيد


 


تعبير خواب سگ سياه


 


تعبير خواب سگ مرده


در تعبير خواب سگ ، سگ ممکن است به رنگ هاي مختلف سفيد و سياه و قهوه اي و … و به صورت دوست يا يک سگ هار و وحشي باشد .  معبران غربي در مورد سگ تعابير ديگري دارند که کلا با تعابير معبران اسلامي و شرقي متفاوتند. اين تفاوت از آن جا ناشي مي شود که برداشت، نسبت به سگ با روابطي که آن ها با سگ دارند، فرق مي کند. لذا ما 2 گونه تعبير خواب از سگ را در اين مقاله بررسي کرديم و شما بايد نسبت به برداشت خود خواب خود را تعبير کنيد . سگ‌ها در خوابهاي‌ ما مي‌توانند نماد يک‌ سري‌ از نقطه‌ نظرات‌ و برداشت‌هاي‌ شخصي‌ باشند و درعين‌ حال‌ نماد ساختار دفاعي‌ بيننده‌ خواب‌محسوب‌ مي‌شوند و مي‌توانند نشان‌ دهنده‌ محدوديت‌هاي‌ شخصيت‌ شما به‌ شمار آيند. به ادامه برويد …..


لازم‌است‌ که‌ به‌ دقت‌ تمام‌ جزييات‌ و حالات‌ را درخوابتان‌ بررسي‌ نماييد. البته‌ توجه‌ داشته‌ باشيد که‌اگر از سگي‌ در خانه‌ نگهداري‌ مي‌کنيد، خيلي‌طبيعي‌ خواهد بود که‌ خواب‌ آن‌ را ببينيد، چون‌ به‌آن‌ ترتيب‌ از نظر عاطفي‌ به‌ سگ‌ها احساس‌ نزديکي‌پيدا مي‌کنيد. چون‌ معمولا هر شخصي‌ خوابي‌ رامي‌بيند که‌ در زندگي‌ روزمره‌اش‌ خيلي‌ مهم‌ به‌ شمارمي‌آيد. در غير اين‌ صورت‌ سگ‌ها مي‌توانند نشانه‌وفاداري‌ و سخت‌ کوشي‌ باشند. اگر در خوابتان‌شخصي‌ شما را سگ‌ خطاب‌ کرد ، اين‌ چنين‌ خوابي‌بازتاب‌ و انعکاسي‌ منفي‌ از شخصيت‌ شماست‌ . اگردر خوابتان‌ رفتاري‌ مثل‌ يک‌ سگ‌ از شما سر بزند،به‌ احتمال‌ زياد در زندگي‌ روزمره‌ به‌ نوعي‌ مورد بدرفتاري‌ و سوء استفاده‌ قرار گرفته‌ايد. از جنبه‌متافيزيکي‌ ، سگ‌ها را به‌ عنوان‌ نگهبانان‌ ومحافظان‌ عالم‌ ارواح‌ در نظر گرفته‌اند. در نهايت‌،سگ‌ها مي‌توانند نشان‌ دهنده‌ بخش‌هاي‌ حيواني‌ يابدوي‌ ماهيت‌ و سرشت‌ ما باشند. عده‌اي‌ معتقدندکه‌ سگ‌ها نمايانگر انرژي‌ و قواي‌ مردانه‌ هستند .


 


تعبير خواب سگ سفيد پشمالو


محمدبن سيرين گويد :  (تعبير خواب سگ نر)سگ در خواب ديدن، دشمن دون فرومايه است، اما مهربان بود و تعبير خواب سگ ماده در خواب زن فرومايه بود


تعبير خواب سگ سياه وحشي


تعبير خواب سگ سياه بزرگ يا کوچک : دشمن يا دوستي سيه چرده دارد که به حالت هاي سگ در خواب مربوط است . اگر سگ با شما خوب باشد دوست شماست و اگر بد باشد دشمن شماست . تعبير خواب سگ سياه وحشي نشان از دشمني است سر سخت و خشن که بايد به شدت از آن دوري کرد .


تعبير خواب سگ سفيد بزرگ يا کوچک : دشمن يا دوستي سفيد چرده دارد که به حالت هاي سگ در خواب مربوط است . اگر سگ با شما خوب باشد دوست شماست و اگر بد باشد دشمن شماست .


 


تعبير خواب سگ و گربه


اسماعيل بن اشعث گويد: سگ شکاري در خواب، دشمني بود ظاهر. اگر بيند که به سگي شکار مي کرد، دليل که از دشمني دعوي دانش کند و خير و منفعت يابد. اگر بيند گوشت شکار ميخورد، دليل که ميراث يابد. اگر بيند که سگ شکاري ازخود دور نمود، دليل است از دشمني با منفعت جدا شود.


تعبير خواب سگ شکاري و سگ چوپان يا سگ گله : اگر با سگ شکار رود يا سگ چوپان داشته باشد نشان از منفعت و خير و برکت است .


تعبير خواب سگ تازي يا سگ شکاري ببيند که به او حمله مي کند نشان از دشمني با هوش و با حوصله است که به او بسيار نزديک است .


اگر سگ را هديه دهيد (هديه دادن سگ ) به زودي دختري از نزديکان به خانه بخت مي رود و اگر يک سگ هديه بگيريد (هديه گرفتن سگ ) به زودي ازدواجي صورت مي گيرد ممکن است براي پسر باشد يا دختر .


نگهداري از سگ يا سگ خانگي نشان از وجود دوستاني است که مي توانيد به آنها تکيه کنيد . در اين راه شما خيالتان از همه چيز راحت است و به آرامش نسبي خواهيد رسيد .


تعبير خواب سگ به گفته حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن سگ درخواب بر چهاروجه بود.اول : دشمن. دوم: پادشاه طامع. سوم: دانشمند و خادم بدفعل. چهارم: مردمان غماز .


 


تعبير خواب سگ هار


منوچهر مطيعي تهراني گويد : سگ اگر آشنا باشد حمايتگر و دوست است و چنان چه نا آشنا و بيگانه باشد خطرناک و مزاحم. در خواب نيز عينا همين حالت پيش مي آيد.چنانچه در روياي خود سگي ديديد که مطيع و رام است و به دنبالتان مي آيد و سخن و اشارات شما را مي فهمد امنيت داريد و خواب شما خبر مي دهد که آسيب نمي بينيد و دوستي از شما حمايت مي کند و اگر دوست نزديکي داريد مي توانيد به او اعتماد کلي داشته باشيد زيرا سگ آشنا و مطيع و آرام دوست تعبير مي شود . به هر حال اگر سگي ماده در خواب به شما حمله کرد بايد خود را از خطر زني فرومايه حفظ کنيد که او زني است آزار رساننده و خطرناک. حمله سگ در خواب ميمون نيست ولي بيشتر اهميت آن منوط است به مهابت سگ. ( تعبير خواب سگ بزرگ – خيلي بزرگ ) سگ اگر بزرگ و درنده و موحش باشد دشمني است  .


 


تعبير خواب سگ زرد


 آن ها دهان سگ را مي بوسند در حالي که ما دهان سگ را کثيف مي شناسيم و چنان چه سگ به ظرفي دهان بزند هفت بار آن را با خاک مي شوريم .


تعبير خواب نزديکي با سگ يا رابطه داشتن با سگ :  بايد مراقب رفتار هايتان با دوستان و نزديکان جنس مخالف خود باشيد زيرا ممکن است براي شما بسيار گران تمام شود .


 


تعبير خواب سگ گاز بگيرد


لوک اويتنهاو مي گويد :


سگ مهربان نشان از دوستي با منفعت و وفادار است .


سگ بسته شده يا سگ در قفس : دشمني است که نمي تواند آسيبي برساند .


سگهايي که همديگر را گاز ميگيرند تعبير خواب جنگ سگ  : دعوا در بطن خانواده


عوعو ( زوزه اي که سگ هنگام درد مي کشد ) : به اعلان خطر آدمهاي خير خواه گوش کنيد


تعبير خواب سگ باردار : به زودي کسي وارد زندگيتان مي شود که براي شما شادي و آرامش به ارمغان مي آورد .


تعبير خواب سگ سياه و سفيد


تعبير خواب شير دادن به سگ ، شستن و ليسيدن و بوسيدن سگ يا نوازش سگ همگي در خواب نشان از آرامش و وفاداري دوستان و اطرافيان است .


 


تعبير خواب سگ سياه کوچک


اگر در خواب از اين موضوع ناراحت باشيد نشان از از دست دادن يکي از نزديکان است و اگر خوشحال باشيد نشان از رفع دشمني ها مي باشد .تعبير خواب سگ سياه ماده


محمدبن سيرين گويد: سگ در خواب ديدن، دشمن دون فرومايه است، اما مهربان بود و سگ ماده در خواب زن فرومايه بود و سگ سياه دشمني بود از عرب، و سگ سفيد، دشمني بود از عجم. اگر بيند که سگ بر وي بانگ مي کرد، دليل که از دشمني سخني زشت شنود. اگر بيند که سگ او را بگزيد، دليل که او را از دشمن گزند رسد. اگر ديد جامه او به آب دهان سگ آلوده شد، دليل است از دشمني خسته شود. اگر ديد جامه او بدريد، دليل که در مالش نقصان پديد آمد. اگر بيند که گوشت سگ ميخورد، دليل که دشمن را به دشمني ديگر دفع کند. اگر بيند سگي را نان همي داد، دليل است که روزي بر وي فراخ شود. اگر بيند سگ با وي نزديکي نمود، دليل که دشمن در وي طمع کند. اگر بيند که سگ بر وي تکيه کرده بود، دليل است بر دشمني فرومايه اعتماد کند و کار او را نصرت دهد. اگر ديد که شير سگ مي خورد، دليل که ترس و بيم سخت به وي رسد و باشد که با دشمن او را خصومت افتد. اگر بيند که سگ از وي مي گريخت، دليل است دشمن از وي برحذر بود. اگر بيند که سگي ماده درخانه او درآمد، دليل که زني فرومايه را به زني کند. اگر ديد که سگي جامه او را به دندان بگزيد، دليل است مکروهي بر وي رسد. اسماعيل بن اشعث گويد: سگ شکاري در خواب ، دشمني بود ظاهر. اگر بيند که به سگي شکار مي کرد، دليل که از دشمني دعوي دانش کند و خير و منفعت يابد. اگر بيند گوشت شکار ميخورد، دليل که ميراث يابد. اگر بيند که سگ شکاري ازخود دور نمود، دليل است از دشمني با منفعت جدا شود. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن سگ درخواب بر چهاروجه بود.اول: دشمن. دوم: پادشاه طامع. سوم: دانشمند و خادم بدفعل. چهارم: مردمان غماز.


تعبير خواب سگ غريبه مانند تعبير خواب مار دشمن است .


نمونه اي از سوالات شما در مورد تعبير خواب سگ بهمراه جواب


تعبير خواب سگ آشنا چيست؟


سگ آشنا در خواب به دوست و حامي تعبير مي شودتعبير خواب سگ غريبه چيست؟


سگ غريبه در خواب نشان از دشمن است


سگ اگر در خواب از شما فرمان ببرد تعبيرش چيست؟


تعبير اين خواب دوستي حمايتگر است


تعبير خواب حمله کردن سگ چيست؟


تعبير اين خواب دشمني است که به شما ضربه مي زند


تعبير خواب شنيدن صداي سگ در حاليکه خودش نباشد چيست؟


تعبير اين خواب اين است که عده اي پشت سر شما غيبت و بدگويي مي کنند


تعبير خواب سگ ماده چيست؟


تعبير خواب سگ ماده زني پست و بي ارزش در زندگي شما است


تعبير خواب ديدن سگي قوي و ترسناک چيست؟


دشمني داريد که قوي است


تعبير خواب ديدن سگ ضعيف و کوچک چيست؟


تعبير اين خواب دشمني ناچيز و ضعيف است


تعبير خواب به بند بستن سگ چيست؟


دوستي با کسي که هم شان شما نيست


تعبير خواب غذا دادن به سگ چيست؟


از غم نجات پيدا مي کنيد


تعبير خواب سگ غذاي شما را ببرد چيست؟


ضرر و زيان مالي


تعبير خواب سگ در خانه داشتن چيست؟


وجود فردي دروغگو اطرافتان


تعبير خواب راندن سگ و بازگشتن سگ در خواب


تعبير اين خواب خوب است و شما در کاري اشتباه مي کنيد که در نهايت به سودتان مي شود


تعبير خواب سگ ها شما را احاطه کنند


وارد شدن در جمعي غريبه که به شما شک دارند


تعبير خواب سگ شکاري چيست؟


سگ شکاري دوستي است بي ارزش که نمي تواند دشمني اش را با شما انکار کند


تعبير خواب سگ چيزي به دندان بگيرد و براي شما بياورد چيست؟


سود و منفعت مالي


تعبير خواب سگ سياه چيست؟


تعبير اين خواب دشمن عرب يا خودي است


تعبير خواب سگ سفيد چيست؟


تعبير اين خواب دشمن فارس يا بعبارتي بيگانه است


تعبير خواب سگ از ديد امام صادق چيست؟


امام ع معتقدند که سگ يا دشمن است يا پادشاه است يا دانشمند بدکار است و يا مردم فخر فروشند


تعبير خواب سگ به شما پارس کند چيست؟


شنيدن سخن زشت از کسي


تعبير خواب سگ لباستان را بگيرد چيست؟


تعبير اين خواب رسيدن مال مکروه به شماست


تعبير خواب با سگ شکار کردن چيست؟


منفعت و سود از دشمن


تعبير خواب سگ گله چيست؟


به سود و منفعت رسيدن


تعبير خواب هديه دادن و گرفت سگ چيست؟


تعبير اين خواب ازدواج نزديکان است


تعبير خواب نزديکي با سگ چيست؟


در رابطه با جنس مخالف دقت کنيد تا متضرر نشويد


تعبير خواب بازي کردن با سگ چيست؟


آشتي کردن است


تعبير خواب سگ در بند يا به زنجير يا در قفس چيست؟


دشمني که نمي تواند به شما آسيب بزند


تعبير خواب سگ باردار چيست؟


آمدن کسي در زندگيتان که شادي را به شما هديه مي دهد


تعبير خواب شير دادن به سگ چيست؟


آرامش و وفاداري دوستان


تعبير خواب بوسيدن سگ چيست؟


دوستان خوبي داريد


تعبير خواب ديدن سگ مريض و لاغر و بيمار چيست؟


تعبير اين خواب اين است که شما خطري تهديد نمي کند ولي مراقب دوستان باشيد


تعبير خواب توله سگ چيست؟


دشمني که ضعيف است ولي ممکن بعدا خطرناک شود


تعبير خواب ديدن سگ مرده چيست ؟


اگر خوشحال بوديد رفع دشمني است ولي اگر ناراحت بوديد از دست دادن يکي از نزديکان است


ãäÈÚ

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها

اگر هرگونه سوال و یا اشکالی در رابطه با این زمینه و یا هر زمینه تحصیلی
مانند: مدرسه ، دانشگاه ، کنکور ، ارشد ، دکتری ، نظام وظیفه و... دارید ؛

...کافیست با ما تماس بگیرید

شماره تماس از خط ثابت 9099071613

شماره تماس دوم از خط ثابت 02170705003

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل